Możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji

  • windykacja
  • firma
  • porady

Egzekwowanie spłaty od dłużnika stanowiło zawsze nie lada wyzwanie dla wierzyciela. Często bez wysiłku i starań przedsiębiorcy nie przynosiło ono zamierzonego efektu, a ponadto było związane z wysokimi kosztami windykacyjnymi przez niego ponoszonymi. Istotną zmianę w tej kwestii wprowadziła ustawa dotycząca terminów zapłaty w transakcjach handlowych z 2013 roku. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą skutecznie dyscyplinować kontrahentów, aby w terminie uregulowali swoje zobowiązania. Na mocy przepisów ustawy jest także możliwe obciążenie dłużnika kosztami windykacji.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
Wierzyciel ma prawo do zwrotu w wysokości 40 euro, jeżeli wywiązując się z umowy spełnił swoje świadczenie, ale nie otrzymał za nie zapłaty w określonym wcześniej terminie wyznaczonym w umowie, rachunku czy też fakturze, potwierdzających dokonanie dostawy bądź wykonanie konkretnej usługi.

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji - 40 euro rekompensaty
Ustawa zapewnia wierzycielowi przywilej zryczałtowanej rekompensaty, która wynosi 40 euro na koszty odzyskania należności. Dlatego też w umowie nie musi znajdować się żaden dodatkowy zapis o zwrocie kosztów, gdyż ustawa daje taki przywilej odgórnie. Istotnym jest, iż po dokonaniu analizy przepisów można wywnioskować, że obciążenie dłużnika kosztami windykacji jest możliwe już od momentu pierwszego dnia upływu terminu płatności. Takie uprawnienie wierzyciel ma prawo realizować bez wcześniejszego wezwania. Warto podkreślić, iż postępowanie sądowe nie ma żadnego wpływu na prawo do rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wierzyciel informację o jej zapłacie może umieścić chociażby w wezwaniu do zapłaty. Rekompensata w wysokości 40 euro ma zastosowanie tylko w przypadku transakcji handlowych, gdzie występuje odpłatna dostawa towaru bądź odpłatne świadczenie usług, jeśli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że przepisy ustawy brane są pod uwagę w obrocie między przedsiębiorcami i nie ma możliwości naliczania kwoty 40 euro w stosunku do transakcji, której stroną są konsumenci, nieprowadzący działalności gospodarczej. W przepisach wspomnianej ustawy sprecyzowany został sposób przeliczania dokładnej wartości rekompensaty. Kwotę w wysokości 40 euro należy przeliczyć na złote polskie, biorąc pod uwagę średni kurs euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc w jakim świadczenie pieniężne stało się wymagane.

Powrót