Prawo do urlopu wypoczynkowego w przypadku umowy zlecenia

 • umowa zlecenia
 • urlop wypoczynkowy
 • porady

Umowa zlecenie podlega regulacjom Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy, gdyż ma on charakter cywilnoprawny. W przypadku tego typu umowy wątpliwości budzi między innymi kwestia czy zleceniobiorca posiada prawo do urlopu wypoczynkowego na takich samych zasadach co pracownik zatrudniony na umowę o pracę.

Najpierw należy przyjrzeć się różnicom między tymi dwoma rodzajami umów. Podstawową jest to, iż pierwsza z nich ma charakter cywilnoprawny i podlega przepisom zawartym w Kodeksie cywilnym, umowa o pracę zaś podlega regulacjom Kodeksu pracy.

Umowa zlecenie to nic innego jak zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania wyznaczonych w umowie czynności na rzecz zleceniodawcy. Natomiast w przypadku umowy o pracę pracownik jest zobligowany do wykonania pracy w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu i pod jego bezpośrednią kontrolą. Obowiązują tu także stałe godziny pracy określone w zawartej umowie. Zgodnie z Kodeksem cywilnym poprzez umowę zlecenie zleceniobiorca)zobowiązuje się do dokonania określonych czynności lub osiągnięcia konkretnego celu dla zleceniodawcy.

Zleceniobiorca w przypadku umowy zlecenia nie ma obowiązku oferowania stałego wymiaru czasu pracy w określonym miejscu i wykonywania jej pod kontrolą pracodawcy. Dlatego też zleceniobiorcy ten rodzaj umowy zapewnia elastyczne godziny pracy, a co za tym idzie jej większą swobodę.

W umowie zlecenie powinny znaleźć się nastepujące informacje:

 • datę podpisania umowy,
 • dane poszczegónych stron umowy, imię i nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL/NIP, adresy zamieszkania lub prowadzenia działalności,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia umowy,
 • opis czynności wykonywanych przez zleceniobiorcę
 • miejsce wykonywania pracy przez zleceniobiorcę,
 • zapis o tym, kto zobowiązany jest do dostraczania materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia,
 • informacja o wysokości wynagrodzenia,
 • informacja o odpowiedzialności zleceniobiorcy,
 • dodatkowe zapisy dotyczące zastosowania kar umownych w przypadku nieodpowiedniego wykonania zlecenia lub informacji dotyczących zachowania tajemnicy w kwestii umowy
 • podpisy stron zawierających umowę.

Jeżeli chodzi o prawo do urlopu, tu umowa zlecenie ma niestety swoje negatywne strony. Zleceniobiorcę nie obejmują prawa i obowiązki pracownika wynikające z umowy o pracę określone w Kodeksie pracy, a to oznacza, iż nie przysługuje mu także prawo do urlopu wypoczynkowego.Zatrudnionego zleceniobiorcę obowiązują warunki, jakie zostały zawarte w umowie cywilnoprawnej. Oznacza to, iż w podpisanej umowie można zawrzeć informację o odpłatnym urlopie, jaki przysługuje zleceniobiorcy. Dodatkowym atutem będzie również zawarta w umowie informacja , że przerwa w pracy, z której może skorzystać osoba zatrudniona nie wpłynie na obniżenie wynagrodzenia z tytułu podpisanej umowy. Taki zapis w umowie umożliwi zleceniobiorcy skorzystanie z urlopu wypoczynkowego.

Powrót