REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU FAKTURY.ORG

§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin Serwisu faktury.org opracowany przez KRAJOWE CENTRUM RACHUNKOWE SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynin, nr 25B, lok. 47, 01-469 Warszawa, posiadającej nr NIP 7010557860 oraz REGON 363931763 zwaną dalej Wydawcą Serwisu, określa zasady korzystania z serwisu faktury.org przez Użytkowników.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Wydawcę Serwisu pod aktualnym adresem URL https://faktury.org oraz pod adresami będącymi uzupełnieniem tego URL, a także pod każdym będącym ich kontynuacją, umożliwiający użytkownikom wystawianie faktur online,
  2. Użytkownik – osoba lub instytucja użytkująca Serwis,
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący zasady korzystania z Serwisu ;
  4. Hasło – kod zabezpieczający, ciąg znaków, którego poprawne wprowadzenie uruchamia Serwis;
  5. Login – identyfikator użytkownika podawany podczas rozpoczynania pracy z Serwisem;
  6. Cennik – zestawienie opłat za korzystanie z płatnej części Serwisu.

§ 2

Prawa autorskie

Autorem oprogramowania obsługującego Serwis jest Wydawca Serwisu. Udostępniając Serwis, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców. Prawa autorskie związane z serwisem faktury.org podlegają ochronie na mocy przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

§ 3

Dane osobowe

Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:
a) są one zgodne z prawdą,

b) wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę Serwisu swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm..),

c) zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych prowadzonej przez Wydawcę Serwisu z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Solec 18/20, 00-410 Warszawa,

d) podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) jest Wydawca Serwisu z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Solec 18/20, 00-410 Warsyawa.

e) Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Wydawcy Serwisu z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Solec 18/20, 00-410 Warszawa lub na adres e-mail admin@faktury.org
f) Usunięcie przez Wydawcę Serwisu na wniosek użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż Użytkownik nie jest uprawniony do dalszego korzystania z Serwisu.

g) Wydawca Serwisu zastrzega, iż technologia transmisji danych wykorzystywana w Internecie nie zabezpiecza w pełni bezpieczeństwa tajemnicy przesyłanych i zamieszczany w Internecie informacji.
h) Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie i przetwarzanie przekazanych przez niego danych oraz wykorzystania przez Wydawcę Serwisu danych do świadczenia Usługi w tym także do przesyłania Użytkownikowi informacji o charakterze reklamy.
i) Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie przez Wydawcę Serwisu mechanizmu „Cookies” do czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. „Cookies” stanowią informację umieszczana w komputerze Użytkownika umożliwiając identyfikację komputera. Mechanizm „Cookies” stosowany jest przez portale internetowe. Informacje „Cookies” wskazują w jaki sposób i kiedy użytkownicy korzystają z serwisu, w rezultacie czego mogą być przydatne w poprawie funkcjonalności Serwisu.

§ 4

Warunki korzystania z Serwisu

W ramach świadczenia usługi elektronicznej Wydawca Serwisu udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze oraz dostarcza oprogramowanie w celu wystawiania dokumentów handlowych poprzez przeglądarkę stron internetowych na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z Serwisu w formie podstawowej jest bezpłatne. Za dostęp do rozszerzonej funkcjonalności Wydawca Serwisu pobiera opłatę zgodną z Cennikiem.

W celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu użytkownik zobowiązany jest do zarejestrowania się w serwisie jako użytkownik oraz do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowaniem jego postanowień. Zarejestrowanie się przez użytkownika poprzedzające możliwość korzystania z Serwisu wymaga podania danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do wszystkich przesłanych i umieszczonych w Serwisie zapisów.

Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania Serwisu, informacje o naruszeniach przez użytkowników Serwisu Regulaminu, pomysły w zakresie poprawienia funkcjonalności Serwisu można zgłaszać do Wydawcy Serwisu na adres e-mail admin@faktury.orglub listownie na adres KRAJOWE CENTRUM RACHUNKOWE SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynin, nr 25B, lok. 47, 01-469 Warszawa.

Użytkownik jest uprawniony do zrezygnowania w każdej chwili z korzystania z Serwisu. Rezygnację, o której mowa w zdaniu poprzednim użytkownik powinien zgłosić za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail admin@faktury.org lub listownie na adres KRAJOWE CENTRUM RACHUNKOWE SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynin, nr 25B, lok. 47, 01-469 Warszawa.

§ 5

Odpowiedzialność

Wydawca Serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu Faktury.org oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

Wydawca Serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów i ich dostępności przez całą dobę.

Wydawca Serwisu nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Serwisu Faktury.org ze względów technicznych.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptacje w pełni zasady, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani Wydawca Serwisu ani żaden pracownik, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny Faktury.org (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca Serwisu został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.

§6

Płatność online za abonament

Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem serwisu Tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są tutaj: https://tpay.com/metody-platnosci

Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

Tpay.com – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309098, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437, NIP: 777-306-15-79.

§7

Zmiana regulaminu

Regulamin lub warunki korzystania z Serwisu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga wcześniejszego powiadomienia użytkownika ani uzyskania jego zgody. Chwila wprowadzenia zmiany Regulaminu jest chwilą opublikowania w Serwisie nowego brzmienia Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na taki sposób wprowadzenia zmiany i powiadomienia o wprowadzonej zmianie.

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od 18 października 2011 r.